GAZİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ, DAYANAK VE KAPSAM

 

Amaç

 

Madde 1:  Bu yönerge, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) kapsamında yürütülen araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler.

 

Dayanak

 

Madde 2:  Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesi uyarınca çıkartılan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”e dayanarak düzenlenmiştir. Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında Yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

 

Kapsam

 

Madde 3:  Bu yönerge, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için Komisyona sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TANIMLAR, PROJE TÜRLERİ VE GENEL İLKELER

 

Tanımlar

 

Madde 4:  Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. Diğer tanımlar ilgili Yönetmelikte yer almaktadır.

 

a) Üniversite/Rektörlük: Gazi Üniversitesi’dir/Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’dür.

 

b) BAP Komisyonu: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin her yıl için desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini gören komisyondur.

 

c) Uzmanlar Grubu: Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla BAP Komisyonunun ihtiyaç duyduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerinde, ilgili akademik birimin alt yapısı ve öncelikleri dikkate alınarak proje önerilerini bu Yönergedeki ilkeler doğrultusunda değerlendirmek üzere seçilerek oluşturulan akademik gruptur. 

 

ç) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

 

d) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.

 

e) Danışman: BAP Komisyonunun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarıdır.

 

f) Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Gazi Üniversitesi içinden ve/veya dışından öğretim elemanlarının veya uluslararası kurum/kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek, bu Yönergede tanımları yapılan bilimsel projelerdir.

 

Proje Türleri ve Nitelikleri

 

Madde 5: Komisyon tarafından aşağıda tanımları yapılan araştırma projeleri desteklenir.

 

a) Alt Yapı Projeleri: Öncelikli desteklenen projelerdir. Gazi Üniversitesi’nin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji ve sosyal alt yapısını güçlendirmeyi ya da geliştirmeyi amaçlar. Üniversitenin ve akademik birimlerin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak, belirledikleri ilkeler temelinde Rektörlük, dekanlık, yüksekokul, enstitü ve araştırma - uygulama merkezi adına önerilmiş projelerdir. Bu projelerin sonuçlarından ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayın yapılması şartı aranmaz.

b) Lisansüstü Tez Projeleri: Öncelikli desteklenen projelerdir. Gazi Üniversitesi’nde sürdürülen yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora, sanatta yeterlik tezlerini desteklemek üzere tez yöneticisinin yürüttüğü veya yer aldığı araştırma projeleridir. Tez projeleri, danışmanlar tarafından ilgili öğrencilerle birlikte sunulur. Lisansüstü tez olduğunu gösteren ilgili enstitüden alınmış belgenin de başvuruda verilme zorunluluğu vardır.  BAP Komisyonunca belirlenmiş formata göre hazırlanan Kesin Rapor, tezin tamamlanmış olduğuna dair bir belge ve tezin bir nüshası ile birlikte sunulur (Tamamlanmamış tezlerde, tez çalışmasının devam ettiğini gösterir bir belge ile başvuru yapılır).  Bu proje türünde birden fazla tez çalışması, birleştirilmiş tez projesi olarak da verilebilir.

 

c) Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi: Bütçe imkanları dahilinde desteklenen projelerdir. Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir.

 

ç) Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Bütçe imkanları dahilinde desteklenenyüksek bütçeli projelerdir. Gazi üniversitesi bünyesinde bulunan değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa gerçekleştirmek üzere hazırladıkları kapsamlı araştırma ve geliştirme projeleridir.  Her projenin bütçe üst sınırı, proje başvurusu da dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Uzmanlar grubu tarafından önerilen, BAP Komisyonu tarafından seçilen en az bir, Gazi Üniversitesi dışından uzman hakem görüşü alınır ve gerek görülürse BAP Komisyonu proje yöneticisi ile mülakat talep edebilir.

 

d) Sanayi İşbirliği Projeleri: Bütçe imkanları dahilinde desteklenen projelerdir. Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi Üniversite ve/veya Üniversite dışı kuruluşlar tarafından karşılanan uygulamaya ve ürün geliştirmeye yönelik projelerdir.

 

e) Patent Destek Projeleri: Bütçe imkanları dahilinde desteklenen projelerdir. Tamamlanmış veya devam eden proje sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği projelerdir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BAP KOMİSYONU, PROJE DEĞERLENDİRME KURULLARI VE UZMANLAR GRUBU; GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

BAP Komisyonu

 

Madde 6: Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon, Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

 

BAP Komisyonunun Görevleri

 

Madde 7: Komisyon esas olarak aşağıdaki görevleri yapar.

 

a) Komisyon, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.

 

b) Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalışmasını yapar.

 

c) Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.         

 

 ç) BAP desteği kapsamında yapılan yayınlar veya ortaya çıkan ürünlerle ilgili ödüllendirme esaslarını belirler.    

 

d) Komisyon Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında   

 

Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.     

 

e) Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi    durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.

 

f) Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.                 

 

g) Üniversite bilim politikasına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını  belirler, bunlara bütçe oluşturur ve duyurur.

 

ğ) Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.         

 

h) Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.

 

ı) Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip  etmemesine karar verir.  Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde  inceleyebilir,  proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

 

i) Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerine karar verir.

j) Uzmanlar Grubuna ihtiyaç duyduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerini belirler. Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla seçilen Uzmanlar Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda Uzmanlar Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapabilir.

 

Uzmanlar Grubu

 

Madde 8: BAP Komisyonunun ihtiyaç duyduğu Gazi Üniversitesine bağlı Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar ve Araştırma Merkezlerinde “Uzmanlar Grubu” oluşturulur.

 

Uzmanlar Grubu Üyeleri en az 3 (üç), en fazla 7 (yedi) kişi olacak şekilde, Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla 3 (üç) yıl süre ile seçilir. Rektör görevini uygun yapmadığı tespit edilen üyelerin görevine son verebilir.

Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda BAP Komisyonu tarafından Uzmanlar Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapılabilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Altı ay ve daha uzun süreli ayrılmalarda kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye seçilir. BAP Komisyonu, Uzmanlar Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Uzmanlar Grubu Başkanı, Uzmanlar Grubunu toplantıya çağırır. Uzmanlar Grubunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

 

Uzmanlar Grubunun Görevleri

 

 Madde 9:

 

a) Uzmanlar Grubu, birim akademik personeli tarafından hazırlanan proje tekliflerini Yönergede belirtilen ilkeler doğrultusunda ve BAP Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluğu yönünden değerlendirir. Ayrıca proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.

 

b) Yapılacak bu değerlendirmede, projenin yürütüleceği birimin, tesis, donanım ve personel olanakları ile araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri ile önerilen mali portre de göz önünde bulundurulur ve bu hususları değerlendirme raporunda belirtir.

 

c)  Çok disiplinli projelerin değerlendirilmesi için gerek görülürse BAP Komisyonuna hakem önerir.

 

ç) Projelerin, mali portre ve mevcut olanaklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sırasında, gerekli hallerde proje yöneticileri ile mutabakat sağlanarak proje bütçeleri, BAP Başvuru Formunda “Uzmanlar Grubu Teklifi” için ayrılan sütunda belirtilmek suretiyle, yeni mali portresiyle BAP Komisyonuna teklif edilir.

 

d) Uzmanlar Grubu yapacağı değerlendirme sonucunda raporunda, yeterli bulmadığı projelerin desteklenmemesini, gerekçesi ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna önerebilir.

 

e) Proje önerileri hakkındaki görüşlerini toplu rapor halinde BAP Komisyonuna iletir.

 

f) Kabul edilen projelerin 6 (altı)’şar aylık dönemlerde hazırlanması gereken Ara Raporlarını ve tamamlanmasından sonra hazırlanması gereken Kesin Raporlarını değerlendirir ve BAP Komisyonuna gönderir. Uzmanlar grubu gerek gördüğünde ara ve kesin raporlarda hakem görüşü alabilir ve görüşler doğrultusunda belirlenecek süre içersinde raporda düzeltme ister. Değerlendirmesi sonucunda, yeterli bulmadığı ara raporun desteklenmemesi, kesin raporunda red edilmesi ile ilgili görüşünü gerekçeli olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna önerir.

 

 g) Projelerin süre uzatma, bütçe artırılması ve kalem değişiklikleri ile ilgili taleplerini inceleyerek BAP Komisyonuna bildirir.

 

ğ) Bu Yönergede tanımlanan projeler kapsamında yapılan, kesin raporla birlikte ya da daha sonra sunulan yayın ve bildirileri BAP Komisyonuna iletir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

 

Proje Başvurusu

 

Madde 10: Öğretim elemanları tarafından hazırlanan proje önerileri, Gazi Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu doldurularak hazırlanır. Öğretim elemanı hazırlamış olduğu proje önerisini anabilim dalı/bilim dalı başkanlığına sunar. Başvurudan sonraki engeç 15 gün içinde, anabilim dalı/bilim dalı başkanlığı veya akademik kurulundan proje önerisi ile ilgili olumlu veya olumsuz detaylı görüş alınarak o akademik birimin Uzmanlar Grubuna,  Uzmanlar Grubu bulunmayan birimlerde proje önerileri doğrudan BAP Komisyonuna yapılır. Enstitüler bünyesindeki çok disiplinli anabilim dallarından yapılan proje önerileri içinde aynı yol izlenir. Anabilim dalı/bilim dalı başkanlığı veya akademik kurul görüşlerin BAP Komisyonu için bağlayıcılığı yoktur. BAP Komisyonu gerek gördüğü takdirde ilgili dekanlık/müdürlüklerin görüşünüde başvurabilir. Başvuru formunda istenen hususlar eksiksiz şekilde yer almalıdır. Proje önerileri hazırlanırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.

 

a) Klinik veya canlı hayvan türleri üzerinde uygulanacak deneysel çalışmalarda desteklenmesi kabul edilen projelerin harcamaları, ilgili etik kurul(lar)dan alınacak onay belgelerinin sunulmasını takiben yapılacaktır.

 

b) Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizatın gerekçeleri, birim ve/veya Üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve Başvuru Formunda yer alan diğer hususlar cevaplandırılarak verilmeli ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilmelidir.

 

c) Desteklenmesi uygun görülen projelerin kabul yazıları ve ikişer nüsha olarak hazırlanan protokolleri Proje Yöneticilerinin bağlı bulundukları birimlere gönderilir. Projelere ilişkin protokoller Proje Yöneticisi tarafından imzalanır ve bir nüshası 15 gün (görevlendirme, izin, sağlık raporu gibi zorunlu nedenlerde bu süre en çok altı aydır) içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Bu süre içinde Proje Yöneticisi tarafından protokolü imzalanmayan proje iptal edilir.

 

ç) Araştırmanın uygulanabilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden ayrı olarak, yabancı bir ülkede düzenlenen uluslararası bir kongre/sempozyuma proje ile ilgili alınmış sözlü sunum veya poster sunumu davetinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine verilmesi halinde, projede yer alan ve sunumu yapacak olan öğretim elemanı adına katılım masrafı, ilgili projenin onaylandığı yıl için Rektörlükçe tespit edilmiş rakamı aşmamak şartı ile, karşılanabilir.

 

  d) Kitap alım isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması zorunludur.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

 

Madde 11: Projelerin tüm değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’ in 7. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak, önerilen projenin:

 

a)  Bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamasına, 

 

b)  Ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygunluğuna,

 

c)  Üniversitemizin ve ülkemizin bilim politikasına uygunluğuna,

 

ç) Temel bilimler içerikli; sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikte olmasına, önem verilir.

 

Uzmanlar Grubu tarafından değerlendirilen ve uygun görülen projeler ile Uzmanlar Grubu olmayan birimlerden komisyona doğrudan yapılan başvurular BAP Komisyonu tarafından incelenerek,  yukarıdaki esaslara göre desteklenmesi uygun bulunan ve bulunmayan projeleri oy çokluğu ile belirlenir. BAP Komisyonu gerektiğinde danışman görüşüne başvurabilir; proje yöneticisini projesinin tanıtımı için çağırabilir.

 

BAP Komisyonu projeleri değerlendirirken yukarıdaki ilkeler dışında,  proje yöneticisinin daha önceki projelerini ve bu projelerden yaptığı yayınları dikkate alır.  Son üç yıl içersinde tamamladığı projesinin sonuçlarını uluslararası atıf indekslerine (Science Citation Index, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayınlanmış ve projesine atıf yapılmış proje yöneticisinin, proje başvurusu öncelikle desteklenir ve bir fazla proje önerisi sunma hakkı tanınır.

 

Komisyon projelerin desteklenip desteklenmemesine ve nihai olarak desteğin miktarına oy çokluğu ile karar verir. Desteklenmesi uygun bulunan projeleri sıralayarak Rektörün onayına sunar. Destek verilmesi onaylanan projelerin yöneticileri ile protokol yapılır. Projenin başlama tarihi protokolde belirtilir.

 

Onaylanan projelere ilişkin alımların yapılması, her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından yürütülür. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Rektörün görevlendireceği bir Birim Sorumlusu ve Birim Sorumlusuna bağlı Proje İnceleme, Tahakkuk, Satın Alma ve Koordinasyon gruplarından oluşur.   

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

PROJELERİN SÜRESİ, İZLENMESİ, SONUÇLANDIRILMASI VE ARAÇ GEREÇLERİN KULLANIMI

 

Projelerin Süresi ve Bütçesi

 

Madde 12: Araştırma projeleri, en çok 3 (üç) yıllık olarak düzenlenir ve öngörülen süresi içinde tamamlanır. Zorunlu hallerde ve geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, proje süresi bitmeden en az iki ay önce ilgili Uzmanlar Grubuna, Uzmanlar Grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna talepte bulunulması durumunda 1 (bir) yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Ayrıca proje süresi içerisinde ilgili Uzmanlar Grubuna talepte bulunulması durumunda proje toplam bütçesinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde ek ödenek verilebilir. Ancak ek bütçe verilip verilmemesi ve ek bütçe oranı Uzmanlar Grubu teklifiyle, Uzmanlar Grubunun bulunmadığı birimlerde ise doğrudan doğruya BAP Komisyonuna yapılan başvurular doğrultusunda BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Çok disiplinli veya Sanayi İşbirliği Projeleri için proje bütçesinin en çok % 20’si oranında ve lisansüstü tez projeleri için belirlenen desteğin 10 katını geçmemek şartıyla ek ödenek verilebilir.

 

Projelerin İzlenmesi

 

Madde 13: Proje yöneticileri, her 6 (altı) ayda bir Ara Rapor vermek zorundadır. Altı aylık süreçte yapılan çalışmaların, varılan ara sonuçların ve harcamaların özetlendiği Ara Rapor Uzmanlar Grubuna, Uzmanlar Grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna sunulur. Uzmanlar Grubu proje çalışmalarının programa uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir ve ulaştığı sonuçları ve görüşlerini BAP Komisyonuna iletir.

 

Projelerin Sonuçlandırılması

 

Madde 14: Proje yöneticisi, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 4 (dört) ay içinde araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje Kesin Raporunu Uzmanlar Grubuna, Uzmanlar Grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna sunar. Ayrıca proje kapsamında sunulan bildiriler, yayımlanan makaleler Kesin Rapora eklenir. Tamamlanmış lisansüstü tezler Kesin Rapor olarak kabul edilmez. Lisansüstü tez projelerinin Kesin Raporları, tezin tamamlandığına dair bir belgeyle birlikte sunulur.

 

Madde 15: Proje yöneticisi projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren on yıl süre ile saklamak zorundadır.

 

Madde 16: Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Gazi Üniversitesi’ne aittir. Proje yöneticisi proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale, tez ve sunduğu bildirilerde "Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir" ibaresini ve proje kodunu belirtmek zorundadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Üniversite Rektörlüğü’nden izin alınması zorunludur.

 

Madde 17: Proje kapsamında yapılan yayınlarda çalışmanın Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendiği (proje numarası verilerek) açık şekilde belirtilir.

 

Proje Araç - Gereçlerinin Kullanımı

 

Madde 18: Projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş, BAP Komisyonu mülkiyetinde olup, proje süresince projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/yüksekokul/enstitü/merkez) proje yöneticisi ve ekibinin kullanımı için devredilir. Proje kapsamında temin edilen makine-teçhizatın, proje süresince öncelikli kullanımı proje yöneticisine aittir. Proje bitiminden sonra komisyon makine - teçhizatın başka bir birime devrine karar verebilir ya da bulunduğu birimde başka proje yürütücüsünün kullanımına açılmasını isteyebilir.

 

Madde 19: Proje kapsamında alınan kitaplar, projelerin raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

UYGULANACAK MÜEYYİDELER VE DİĞER HÜKÜMLER

 

Uygulanacak Müeyyideler

 

Madde 20: Projenin tamamlanması ile yayınlanması arasında geçen süre 3 (üç) yılı geçmemelidir. Aksi tespit edilen durumlarda uygulanacak yaptırımlara BAP Komisyonu karar verir. Proje sonuçlarının patent alınması gibi bir nedenle yayınlanmamış olması durumlarında proje yöneticisinin gerekçeleri ile BAP Komisyonuna müracaat ederek konuyu bildirmesi ve onayını alması gerekmektedir. Projeyle ilgili yayın(lar)da BAP desteğinin belirtilmediğinin BAP Komisyonuna bildirilmesi durumunda da Komisyon proje yöneticisine yaptırım uygulayabilir.

 

 Madde 21: Projeler yürütülürken bilimsel etiğe aykırılık saptanması durumunda BAP Komisyonu kararı ile proje iptal edilir. Bu şekilde projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler 3 (üç) yıl süre ile proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bir daha destek verilmez. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir. BAP Komisyonu konunun Etik Kurulda görüşülmesi için Rektör’e görüş bildirebilir.

 

Madde 22: Proje ara raporları ve sonuç raporu uzmanlar grubu ve BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu amaçla, gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. Gelişme raporlarının yetersiz olması, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması durumlarında bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde proje iptal edilebilir. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu Uzmanlık Grubunca kabul edilmeyen ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca onaylanmayan projeler reddedilir.  Projesi iptal edilen (istifa etme, ölüm, uzun süreli hastalık gibi haller hariç), proje sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen rapor (ara veya kesin rapor) vermeyen proje yöneticileri, projenin iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Ayrıca, aynı nedenlerle iki kez projesi iptal edilen kişilere bir daha destek verilmez. İptal veya reddedilen projeler kapsamında alınan cihazlar proje yöneticisinden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. Yolluk, hizmet alımı ve tüketim malzemesi harcamaları ise Devletçe belirlenen yasal faizle birlikte proje yöneticisinden geri alınır.

 

Diğer Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırma

 

Madde 23: Senato’nun 08.01.2010 tarih ve 01 sayılı toplantısında 2010/15 numaralı kararı ile kabul edilmiş olan “Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Ve Değerlendirme Yönergesi” ve ekleri ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1:

Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ileEnstitü Müdürleri dışındaki mevcut BAP Komisyonu üyeleri ve Uzmanlar Grubu üyelerinin görevleri sona erer.

 

Yürürlük

 

Madde 24: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme:

 

Madde 25: Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek Madde 1: 01 Mart 2013 tarihinden önce yürütücülüğünü yapan öğretim üyesi veya öğretim elemanlarının; ölüm, emeklilik veya herhangi bir nedenle üniversiten ayrılmış olduğu projelerden kesin raporu sunulmamış ve dolayısıyla halen kapatılmamış olanlar BAP Komisyonu tarafından; ilgili birim yöneticisi veya ilgili Uzmanlar Grubunun önerisi alınmak suretiyle uygun görüldüğü takdirde kapatılabilir.